Help

ZÁKLADNÍ ORIENTACE

Prostředí aplikace DIGITÁLNÍ ARCHIV Zemského archivu v Opavě lze rozčlenit do několika základních oblastí:

Poznámka: Uživatelé původní aplikace "Archivní Vademecum" mohou pro snadnou a rychlou orientaci v prostředí Digitálního archivu využít schématický obrázek, který je k dispozici pro stažení zde.

up

VYHLEDÁVACÍ PANEL

Vyhledávací panel obsahuje především okno pro zadávání výrazů k fulltextovému hledání a další prvky s doplňujícími funkcemi:


1.Jazykové mutace

Kliknutím lze přepnout rozhraní aplikace do následujících jazyků: čeština, angličtina, němčina, polština. Aplikace automaticky detekuje jazykové nastavení vašeho systému a prohlížeče - a podle toho zvolí jazykové rozhraní.


2Archiv zpráv

Po kliknutí se zobrazí přehled všech doposud publikovaných zpráv a informací.

Součástí archivu zpráv je rovněž tabulka s HISTORIÍ AKTUALIZACÍ Digitálního archivu. Jedná se o tabulku, ve které můžete libovolně prohlížet jednotlivé výpisy generované po každé z aktualizací dat. Po pravidelné, každotýdenní aktualizaci Digitálního archivu jsou vždy vygenerovány dva soubory: nové záznamy + aktualizované záznamy. V těchto souborech naleznete přehled a přesné počty, které záznamy byly od poslední aktualizace v jednotlivých databázích přidány nebo které byly nějakým způsobem aktualizovány. Přehledy obsahují informace z kterého archivu daný záznam pochází, z které databáze a základní identifikační popis v podobě přímého odkazu na daný záznam. (Poznámka: Některé záznamy se mohou vyskytnout v obou přehledech: pak to znamená, že tento záznam ve sledovaném období nejen vznikl, ale byl ještě i nějakým způsobem pozměněn, tedy aktualizován.)


3.Informace k obsahu databází

Po kliknutí se zobrazí stránka s detailními informacemi o struktuře a obsahu Digitálního archivu a jednotlivých databází, včetně jejich charakteristik.


4Statistiky databází a archivů

Pokud ještě nebylo provedeno žádné hledání - zobrazí tabulku s kompletním přehledem celkového obsahu Digitálního archivu (k datu poslední aktualizace).

Pokud již bylo provedeno jakékoliv hledání zobrazí:

- tlačítko pro možnost tisku statistického přehledu (popř. export do PDF)
- přesné znění hledaného výrazu (včetně zvolených logických podmínek)
- přehled všech zadaných výběrových podmínek hledání
- tabulku s přesnou statistikou nalezených záznamů
- tabulku s kompletním přehledem celkového obsahu DA (k datu poslední aktualizace)


5.Rychlá nápověda na stránce

Po kliknutí se zobrazí sada červených bodů s otazníky, rozmístěna v různých pozicích právě zobrazeného prostředí. Po najetí myší na jednotlivé body se ve spodní části obrazovky objevuje text krátké nápovědy, vztahující se k aktuálnímu místu.


6.Nápověda k aplikaci

Po kliknutí se zobrazí stránka s kompletní nápovědou k Digitálnímu archivu.


7.Informace o uplatněných výběrových podmínkách

Signalizace formou ikon pro přehled s jakými výběrovými podmínkami (nastavenými v ovládacím panelu) provádíte své hledání. Při najetí myši nad ikonu se zobrazí vysvětlující popisek…


8.Počítadlo nalezených záznamů a příloh

Po provedeném hledání ukazuje počet nalezených záznamů a digitalizovaných příloh (vyhovujících nastaveným výběrovým podmínkám). Dynamicky se mění při každém novém hledání.


9.Nastavení způsobu vyhledávání

Po kliknutí se zobrazí plovoucí okno s možnostmi nastavení způsobu fulltextového hledání zvolených výrazů. Lze nastavit umístění hledaného výrazů v rámci slova + logické funkce pro vyhledávání více výrazů.
Tlačítko se zeleným podtržením = ZAPNUTO - tato volba bude uplatňována
Tlačítko s červeným podtržením = VYPNUTO - tato volba nebude uplatňována


Příklady:

vyhledávání výrazu: STAVBA OBECNÍ NEMOCNICE

● Logická funkce pro vyhledávání více výrazů = A ZÁROVEŇ (stavba A obecní A nemocnice): searchlink
● Logická funkce pro vyhledávání více výrazů = ALESPOŇ JEDEN (stavba NEBO obecní NEBO nemocnice): searchlink
● Logická funkce pro vyhledávání více výrazů = JAKO FRÁZE ("stavba obecní nemocnice"): searchlink

vyhledávání výrazu: ODBOJ

● Umístění hledaného výrazu v rámci slova = KDEKOLIV: searchlink
● Umístění hledaného výrazu v rámci slova = NA ZAČÁTKU: searchlink
● Umístění hledaného výrazu v rámci slova = NA KONCI: searchlink
● Umístění hledaného výrazu v rámci slova = CELÉ SLOVO: searchlink


10.Tlačítko pro vyhledání záznamů


  = Stisknutím tlačítka je provedeno vyhledání záznamů (na základě nastavených výběrových podmínek).


11.Tlačítko pro uvedení aplikace do výchozího stavu


  = Stisknutím tlačítka uvedete aplikaci do výchozího stavu (tzv. reset). Dojde ke zrušení veškerého vámi provedeného nastavení, všechny volby jsou anulovány.

Poznámka: Netýká se obsahu vloženého do KOŠÍKU! Ten zůstává nadále v platnosti, dokud jej příslušným tlačítkem nevyprázdníte!

up

OVLÁDACÍ PANEL


Ovládací panel slouží k veškerým nastavením pro práci s daty. Obsahuje 2 záložky, které jsou zobrazovány postupně v různých situacích:
VÝBĚR
SOUVISEJÍCÍ

Ve výchozím stavu se v záložce VÝBĚR nastavují veškerá kritéria pro hledání.
Při listování jednotlivými kompletními záznamy pak záložka SOUVISEJÍCÍ umožňuje sledovat i ostatní záznamy, které jsou s právě prohlíženým provázané.


1.záložka VÝBĚR

Ovládací panel se záložkou VÝBĚR ve výchozím stavu (před provedením hledání):

Ovládací panel se záložkou VÝBĚR ve výchozím stavu (před provedením hledání) - ukázka přepínání do režimu textových popisků:

Ovládací panel se záložkou VÝBĚR po provedeném hledání:

Oddíl: POUZE s digitalizovanými přílohami

Jedná se o jednoduchý přepínač:
- ve stavu ZAPNUTO budou hledány POUZE záznamy obsahující nějakou digitalizovanou přílohu (sken, dokument pdf, audio, video, apod.)
- ve stavu VYPNUTO budou hledány všechny záznamy, bez ohledu na přítomnost digitalizovaných příloh

= přepínač je ZAPNUTÝ

= přepínač je VYPNUTÝ (výchozí stav)


Oddíl: DATABÁZE

Dlaždice s ikonami jednotlivých DATABÁZÍ jsou funkčními tlačítky = kliknutím lze požadovanou databázi ZAPNOUT (bude v ní hledáno), nebo VYPNOUT (nebude v ní hledáno).
Při pomalém přejíždění myši nad jednotlivými dlaždicemi se vždy zobrazí název příslušné databáze…

Poznámka: ve výchozím stavu jsou ZAPNUTY všechny databáze, kromě Archivních fondů, Pomůcek a Knihovny. Důvodem je skutečnost, že první dvě databáze poskytují pouze obecné informace a databáze Knihovny neobsahuje archiválie.

= ZAPNUTÁ databáze Kroniky = BUDE v ní hledáno


= VYPNUTÁ databáze Kroniky = NEBUDE v ní hledánoOddíl: ARCHIVY

Dlaždice s ikonami jednotlivých ARCHIVŮ jsou funkčními tlačítky = kliknutím lze požadovaný archiv ZAPNOUT (bude hledáno v jeho databázích), nebo VYPNOUT (nebude hledáno v jeho databázích).
Při pomalém přejíždění myši nad jednotlivými dlaždicemi se vždy zobrazí název příslušného archivu…

= ZAPNUTÝ archiv Nový Jičín = BUDE hledáno v jeho databázích (které jsou zvoleny…)


= VYPNUTÝ archiv Nový Jičín = NEBUDE hledáno v jeho databázích (které jsou zvoleny…)Oddíl: URČENÍ ČASU

Přepínače oddílu "URČENÍ ČASU" + "SPECIFICKÝ VÝBĚR" automaticky vždy celý oddíl otevírají (maximalizují) nebo zavírají (minimalizují).
Pouze pokud je přepínač ve stavu ZAPNUTO = hledání bude probíhat s ohledem na nastavené hodnoty v daném oddíle.
(V otevřené podobě obsahují oba oddíly v pravé horní části ikonu X pro vyčištění všech vámi zadaných hodnot. Po jejím stisknutí dojde k jejich vymazání a všechna pole jsou opět připravena pro zadání nových kritérií.)

= přepínač je ZAPNUTÝ = vyhledávání BUDE probíhat s ohledem na hodnoty zadané v příslušném oddílu

= přepínač je VYPNUTÝ = vyhledávání NEBUDE probíhat s ohledem na hodnoty zadané v příslušném oddílu

Oddíl Určení času ve výchozím stavu, bez zadaných hodnot:

 = tato ikona vždy signalizuje přítomnost doplňujících informací - najeďte myší a čtěte

Příklad:


Oddíl: SPECIFICKÝ VÝBĚR

Oddíl Specifický výběr ve výchozím stavu, bez zadaných hodnot:

je vybráno VÍCE DATABÁZÍ: Ve výchozím stavu DA (je zapnuto více databází) lze prostřednictvím Specifického výběru omezit hledání vždy alespoň jen na záznamy z konkrétního archivního fondu.
(vyberete NÁZEV fondu nebo ČÍSLO listu NAD = ostatní hodnoty budou automaticky doplněny)

POZOR!

Výběr FONDŮ odpovídá vždy výběru ARCHIVŮ!
To znamená, že pokud jsou ve výběru archivů zvoleny např. pouze SOkA Prostějov a SOkA Nový Jičín = budou ve Specifickém výběru nabízeny JEN fondy z těchto DVOU archivů.
(Z této logiky vyplývá, že pokud po výběru nějakého fondu teprve následně změníte svůj výběr archivů nebo výběr databází = hodnoty ve Specifickém výběru budou automaticky vymazány a celý oddíl se přepne do stavu VYPNUTO!)

je vybrána POUZE JEDNA DATABÁZE: Při výběru vždy jen JEDNÉ, samostatné databáze se obsah Specifického výběru proměňuje (stejně jako jeho nadpis v záhlaví oddílu) a nabízí pokaždé sadu odpovídajících, speciálních hodnot výběrových kritérií, odpovídající charakteru vybrané databáze.
(Z této logiky vyplývá, že pokud zde po výběru jakýchkoliv hodnot teprve následně změníte svůj výběr archivů nebo výběr databází = hodnoty ve Specifickém výběru budou automaticky vymazány a celý oddíl se přepne do stavu VYPNUTO!)

Příklady:

      


2.záložka SOUVISEJÍCÍ


Po provedení hledání a zobrazení jakéhokoliv z nalezených záznamů se v ovládacím panelu vpravo vždy objeví záložka s názvem SOUVISEJÍCÍ. Jedná se o doplněk, který umožňuje při procházení záznamů sledovat i záznamy SOUVISEJÍCÍ s právě prohlíženým. Tyto tzv. související záznamy poskytují přehled o začlenění právě prohlíženého záznamu do struktury archiválií dle jejich hierarchického popisu a umožňují tak lepší orientaci, včetně zvýšené šance najít požadované informace.

Příklad zobrazení nalezeného záznamu v DA: v levé, datové části aplikace studujeme konkrétní nalezený záznam + v pravé části současně vidíme všechny záznamy s ním SOUVISEJÍCÍ.
Konkrétně zde vidíme kompletní záznam Mapy/Plánu + v pravé části (shora dolů) příslušný Fond (z něhož tato Mapa/Plán pochází); Pomůcku (která je k tomuto Fondu vypracovaná); Inventární záznam (pod kterým je tato Mapa/Plán evidována); a další Mapy/Plány (které jsou pod výše uvedeným Inventárním záznamem rovněž evidovány). Z údajů v ovládacím menu je patrné, že celkově je tento záznam provázán s 12 dalšími SOUVISEJÍCÍMI záznamy.

Další ukázky různých SOUVISEJÍCÍCH záznamů:
INVENTÁRNÍ ZÁZNAM: Fotografie + Kronika
INVENTÁRNÍ ZÁZNAM: Fotografie
LISTINA: Inventární záznam + Otisk typáře
FOTOGRAFIE: Inventární záznam + Kronika (nutno kliknout na tlačítko Všechny relevantní záznamy - záznam KRONIKY se nachází až na konci...)

Příklad ovládacího panelu se záložkou SOUVISEJÍCÍ:

Poznámka:
Při najetí myší nad jednotlivé řádky SOUVISEJÍCÍCH záznamů se Vám v plovoucím okně objeví vždy kompletní, nezkrácený text obsahu příslušného pole.

Příklad zobrazení počtu a typu digitalizovaných příloh SOUVISEJÍCÍCH záznamů:

up

DATOVÁ OBLAST


Prostor určený pro zobrazení hlavního obsahu Digitálního archivu: jednotlivých záznamů archiválií. V různých situacích zde lze postupně pracovat s těmito záložkami:
NALEZENÉ záznamy
PROHLÍŽENÝ záznam
KOŠÍK
LISTOVÁNÍ v pomůcce
LISTOVÁNÍ operátem
PROHLÍŽECÍ modul (Zoomify)

Po prvotním hledání se záznamy zobrazují v záložce NALEZENÉ záznamy. Přepínat je možno mezi třemi režimy zobrazení: SEZNAM, MOZAIKA a KOMPLETNÍ ZÁZNAM.

Při prokliku na jakýkoliv SOUVISEJÍCÍ záznam, nebo při vstupu do DA přes PŘÍMÝ ODKAZ na záznam (tzv. PERMALINK), jsou záznamy zobrazovány v záložce PROHLÍŽENÝ záznam.
(Záložku je možno kdykoliv zavřít...)

Záložka KOŠÍK je dostupná teprve při vložení alespoň jednoho záznamu do košíku.
(Záložka zmizí teprve po odstranění všech záznamů z košíku...)

Záložka LISTOVÁNÍ v pomůcce představuje speciální režim pro procházení ELEKTRONICKOU POMŮCKOU: je dostupná jen při kliknutí na příslušnou ikonu ze záznamu elektronické pomůcky.
(Záložku je možno kdykoliv zavřít...)

Záložka LISTOVÁNÍ operátem představuje speciální režim pro procházení SČÍTACÍMI OPERÁTY: je dostupná jen při kliknutí na příslušnou ikonu ze záznamu sčítacího operátu.
(Záložku je možno kdykoliv zavřít...)

PROHLÍŽECÍ MODUL (Zoomify) se otevírá vždy v samostatném okně prohlížeče a zobrazí se při kliknutí na digitalizovanou přílohu (formátu JPG) pro zobrazení plné kvality.


1.záložka NALEZENÉ záznamy

Před provedením hledání se v datové oblasti aplikace zobrazuje pouze úvodní text s logem Zemského archivu v Opavě a poslední tři zprávy týkající se změn v obsahu Digitálního archivu, nebo jeho technického provozu. Ve spodní části se nacházejí tlačítka, která Vás mohou propojit s Facebookovým účtem Zemského archivu v Opavě.


Režim zobrazení: SEZNAM

Po provedení hledání zobrazuje datová část aplikace všechny nalezené záznamy v podobě tzv. minikaret (režim SEZNAM):


Režim zobrazení: MOZAIKA

Zobrazení téhož výsledku hledání po přepnutí do režimu MOZAIKA:

- kliknutím na náhled se přepnete do PROHLÍŽECÍHO modulu, který vám digitalizovanou přílohu zobrazí v plné kvalitě
- kliknutím na záhlaví (tmavě šedý pruh s označením databáze a archivu) nebo na textové pole pod náhledem (bílý pruh se zkráceným obsahem) se přepnete do KOMPLETNÍHO zobrazení daného záznamu


Tlačítko: ULOŽIT VÝBĚR

Jakékoliv výběrové podmínky svého hledání (v nejrůznějších kombinacích) si můžete kdykoliv uložit v podobě odkazu - tzv. searchlinku. Ty si pak můžete postupně ukládat např. do oblíbených záložek svého prohlížeče, odesílat mailem, organizovat ve složkách, libovolně kopírovat nebo sdílet, apod.
Je to způsob jak se kdykoliv jednoduše a rychle vrátit k záznamům, které vás zajímají; k hledaným výrazům a podmínkám, které často používáte. Bez toho, aniž byste museli všechny parametry znovu a opakovaně nastavovat.
Po stisku tlačítka se objeví následující plovoucí okno s instrukcemi:

Příklady:

● na našich webových stránkách naleznete u každého archivu vždy celou sadu "searchlinků" směřujících do jednotlivých databází konkrétního archivu
(Kliknutím na obrázek se přenesete na příslušné webové stránky...)

      


Další příklady "searchlinků" s nejrůznějšími variantami výběrových podmínek:
(Po vstupu na uvedené příklady kliknutím rozevřete všechny minimalizované oddíly ovládacího panelu pro ověření zadaných výběrových podmínek)

● Všechny MATRIKY; druh: narození; původce: římskokatolický farní úřad Bohumín; převzaté do archivu; obsahující záznamy z roku: 1820; s digitalizovanou přílohou = searchlink
● Všechny FOTOGRAFICKÉ DOKUMENTY; z archivu: SOkA Frýdek-Místek; druh: pohlednice; provedení: barevné; s digitalizovanou přílohou; obsahující slovo "kaple" = searchlink
● Všechny ZÁZNAMY; z archivu: SOkA Bruntál se sídlem v Krnově; z fondu: Archiv města Vrbno pod Pradědem; s digitalizovanými přílohami = searchlink
● Všechny LISTINY; z archivu: ZA v Opavě (samostatně); z časového období: 1740 - 1784; s digitalizovanými přílohami = searchlink
● Všechny MAPY + KRONIKY; z archivu: SOkA Olomouc; z časového období: 1811 - 1824; s digitalizovanými přílohami = searchlink
● Všechny POZEMKOVÉ KNIHY; z archivů: SOkA Jeseník + SOkA Přerov; zahrnující časové období: 1827 - 1832; s digitalizovanými přílohami = searchlink


Nejedná se přitom o prosté "uložení výsledků hledání": pokaždé, když svůj odkaz s uloženým výběrem (searchlinkem) použijete - aplikace provede nové hledání nad právě aktuálními daty! To znamená, že pokud od uložení vašeho výběru došlo v rámci pravidelných aktualizací Digitálního archivu (1x týdně, vždy v pondělí ráno…) k přidání jakýchkoliv NOVÝCH záznamů, které vyhovují vašim výběrovým podmínkám, ve výsledcích vašeho hledání dojde ke změně a uvidíte vždy aktuální data.

Poznámka: při vstupu do DA z uloženého searchlinku se všechny oddíly ovládacího panelu zobrazují vždy zavřené (minimalizované) - otevřený je pouze SPECIFICKÝ VÝBĚR. Tato vlastnost je nastavena zejména pro searchlinky směřující do jednotlivých, konkrétních databází - jsou tak okamžitě k dispozici speciální výběrové podmínky obsažené právě v tomto oddíle.
Minimalizované oddíly (Archivy, Databáze, Určení času) můžete kliknutím kdykoliv znovu otevřít (maximalizovat).


Režim zobrazení: KOMPLETNÍ ZÁZNAM


Úplné zobrazení veškerých metadat k vybranému záznamu. Obsahuje veškeré dostupné informace.


= PŘÍMÝ ODKAZ na záznam - PERMALINK


POZOR! Jedině správný - TRVALE PLATNÝ - odkaz na konkrétní záznam získáte vždy pouze po kliknutí na tuto ikonu (v různých režimech zobrazení)!
Adresa URL zkopírovaná ze záhlaví webového prohlížeče není platným odkazem na jakýkoliv záznam a nebude funkční!


= ZDROJ PRO CITACI záznamu


Vygeneruje data v podobě zdroje pro citaci daného záznamu.
Poznámka: Upozorňujeme, že vzhledem k různorodosti dat se nejedná o definitivní podobu citace splňující jakékoliv citační normy!
Ve skutečnosti jde o zdroj pro citaci, který si ve výsledku můžete upravit dle vlastních požadavků a potřeb.


2.záložka PROHLÍŽENÝ záznam


Záložka PROHLÍŽENÝ ZÁZNAM se stává dostupnou při prokliknutí na jakýkoliv SOUVISEJÍCÍ záznam z ovládacího panelu nebo při každém vstupu do DA postřednictvím PŘÍMÉHO ODKAZU (tzv. PERMALINKU).
Jak je patrné z názvu, slouží tato záložka pro prohlížení záznamů zobrazovaných NEZÁVISLE na výsledcích hledání. Mezi záložkami je pak možné libovolně přecházet.
Záložku lze kliknutím na ikonu X kdykoliv zavřít a znovu vyvolat (s novými záznamy).3.záložka KOŠÍK


Tato záložka se stává dostupnou teprve při vložení alespoň jednoho záznamu do KOŠÍKU, prostřednictvím níže uvedené ikony (tlačítka). Jednotlivé záznamy lze vkládat/odebírat do/z Košíku ve všech režimech zobrazení (SEZNAM, MOZAIKA i KOMPLETNÍ ZÁZNAM) a ve všech záložkách prohlížení obsahu.
Lze tak činit kdykoliv, z jakýchkoliv i opakovaných výsledků hledání. Počet postupně vkládaných záznamů do Košíku se zobrazuje přímo v záložce a dynamicky se mění.

● K ODEBRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ZÁZNAMU z Košíku slouží opětovné kliknutí na příslušnou ikonu (tlačítko) v zobrazení záznamu nebo na tlačítko X v řádkovém výpisu záznamů, přímo v prostředí Košíku.
● K VYSYPÁNÍ KOŠÍKU (odstranění VŠECH vložených záznamů) dojde pouze kliknutím na příslušné tlačítko v prostředí Košíku nebo při delší nečinnosti v práci s aplikací (tzv. vypršení platnosti stránky).


= záznam NENÍ vložen do KOŠÍKU= záznam JE vložen do KOŠÍKU

Primární funkcí Košíku je možnost odeslat vybrané záznamy archiválií za účelem REZERVACE pro další studium v badatelně příslušného archivu.
Umožňuje však rovněž sdílení vybraných záznamů formou odeslání příslušných ODKAZŮ na libovolnou mailovou adresuVysvětlení ikon signalizujících v KOŠÍKU zda je možno vybranou archiválii REZERVOVAT:

= vybraný záznam archiválie JE MOŽNO rezervovat ke studiu v badatelně příslušného archivu
(záznam NEOBSAHUJE digitalizovanou přílohu = pro danou archiválii NENÍ k dispozici studijní, digitalizovaná kopie a LZE tedy předložit její originál ke studiu)

= vybraný záznam archiválie NENÍ MOŽNO rezervovat ke studiu v badatelně příslušného archivu
(záznam OBSAHUJE digitalizovanou přílohu = pro danou archiválii JE k dispozici studijní, digitalizovaná kopie a v souladu s archivním zákonem č. 499/2004 Sb. tedy NELZE předložit její originál ke studiu)


UPOZORNĚNÍ: Celé archivní fondy a elektronické pomůcky k archivním fondům si objednávat nelze. Archivní pomůcky v papírové podobě se předem neobjednávají, ale předkládají se na počkání ve studovně příslušného archivu.


= Dojde k trvalému ODSTRANĚNÍ veškerých záznamů z Košíku


= Po vyplnění jednoduchého formuláře umožňuje odeslat ODKAZY všech vybraných záznamů na libovolnou mailovou adresu a sdílet tak nalezené informace.


Soupis vybraných záznamů obsahuje veškeré základní identifikační údaje o archiválii (název databáze; název archivu z jehož fondů materiál pochází; archivní označení; zkrácený obsah) + vždy i PŘÍMÝ ODKAZ na daný záznam (PERMALINK). Formulář obsahuje rovněž možnost doplnit zprávu o vlastní doprovodný text.

TIP: tato funkce skýtá i poměrně komfortní možnost přehledného ukládání výsledků svých hledání - stačí zadat do emailu adresáta vlastní adresu a poslat tak kompletní přehled sám sobě...= Po vyplnění požadovaného formuláře lze vybrané archiválie rezervovat pro studium originálů v badatelnách archivů.


Pokud zvolené archiválie (zobrazí se pouze ty, které LZE rezervovat...) pocházejí z různých archivů - pak jsou ve formuláři vždy automaticky rozděleny do několika samostatných zpráv, které budou směrovány na emailovou adresu příslušného archivu. Je tedy třeba pozorně kontrolovat v jakém konkrétním archivu si materiál objednáváte ke studiu!
Nutné je pouze vyplnění jména a příjmení zájemce, jeho e-mailové adresy a volba data, na kdy žádá archiválie připravit ke studiu. Formulář obsahuje rovněž možnost zadání vlastní doprovodné zprávy pro obsluhy badatelen. Závěrem stačí stisknout tlačítko Odeslat a rezervaci tak dokončit.

Poznámka: Přečtěte si a řiďte se prosím všemi pokyny, které jsou uvedeny v doplňujících informacích záložky KOŠÍK!4.LISTOVÁNÍ V POMŮCCE


Záložka LISTOVÁNÍ V POMŮCCE představuje speciální režim pro práci s jednotlivými záznamy konkrétní elektronické archivní pomůcky. Je vlastně elektronickou obdobou klasického procházení "papírové pomůcky", tedy tištěného derivátu dostupného v badatelnách archivů.


Do tohoto režimu lze vstoupit pouze prostřednictvím speciální ikony, která se zobrazuje jedině na kompletním záznamu vlastní POMŮCKY (v elektronické podobě) nebo na kartě INVENTÁRNÍHO ZÁZNAMU.Příklad kompletního záznamu POMŮCKY (v elektronické podobě) s možností vstupu do režimu LISTOVÁNÍ V POMŮCCE:


Příklad karty INVENTÁRNÍHO ZÁZNAMU s možností vstupu do režimu LISTOVÁNÍ V POMŮCCE (popř. přímo do určité KAPITOLY pomůcky):


Modelový příklad LISTOVÁNÍ V POMŮCCE v režimu zobrazení seznam:

V horní části se nachází záznam právě procházené elektronické POMŮCKY (ve zkrácené podobě tzv. minikarty s možností rozbalení). Pod ní jsou seřazeny jednotlivé inventární záznamy (v dvouřádkovém výpisu) spolu s menu nabízejícím pohyb po záznamech a vyhledávání v záznamech. V pravé části je pak neustále k dispozici kompletní OBSAH POMŮCKY (tzv. navigátor), umožňující pohyb v pomůcce po jednotlivých KAPITOLÁCH.
Při LISTOVÁNÍ V POMŮCCE je pak vždy hlavní vyhledávací panel aplikace nedostupný (skrytý) = k vyhledávání v pomůcce slouží samostatné okno v menu. Stejně tak je v tomto prostředí logicky nedostupné ouško pro statistiky a uložení výběru.


Modelový příklad LISTOVÁNÍ V POMŮCCE v režimu zobrazení kompletní záznam:

Po rozkliknutí jakéhokoliv inventárního záznamu v režimu seznam se zobrazí daný záznam v podobě kompletní karty. V tomto prostředí jsou navíc dostupné SOUVISEJÍCÍ ZÁZNAMY k právě prohlíženému záznamu.


Popis jednotlivých ovládacích prvků pro HLEDÁNÍ V POMŮCCE a nastavení jeho voleb:


Ukázka rozbalení zkráceného záznamu POMŮCKY (minikarty) v prostředí LISTOVÁNÍ V POMŮCCE:
(Pro přehrání animace ve formátu GIF klikněte na obrázek...)


Ukázka listování v jednotlivých KAPITOLÁCH za pomocí navigátoru OBSAH POMŮCKY:
(Pro přehrání animace ve formátu GIF klikněte na obrázek...)


5.LISTOVÁNÍ OPERÁTEM


Záložka LISTOVÁNÍ OPERÁTEM představuje speciální režim pro práci s jednotlivými záznamy tzv. sčítacích operátů.


Do tohoto režimu lze vstoupit pouze prostřednictvím speciální ikony, která se zobrazuje jedině na kompletních záznamech jednotlivých SČÍTACÍCH OPERÁTŮ.
Příklad kompletního záznamu SČÍTACÍHO OPERÁTU s možností vstupu do režimu LISTOVÁNÍ OPERÁTEM:


Modelový příklad LISTOVÁNÍ OPERÁTEM v režimu zobrazení kompletní záznam:

Režim LISTOVÁNÍ OPERÁTEM je (rozvržením všech prvků) podobný režimu LISTOVÁNÍ POMŮCKOU. Výchozím zobrazením při vstupu do tohoto režimu je však kompletní záznam sčítacího operátu. V horní části se pak nachází ovládací prvky pro pohyb po záznamech a okno pro hledání ve sčítacích operátech, spolu s ikonou pro nastavení možností hledání. V pravé části je neustále k dispozici kompletní OBSAH SČÍTÁNÍ (tzv. navigátor), který tvoří hierarchická struktura lokalit celého aktuálního okresu, z něhož právě zobrazený záznam pochází. Umožňuje snadnější orientaci a pohyb po jednotlivých lokalitách a zároveň vždy poskytuje informaci o její úrovni a typu (byt - dům - ulice - část obce - obec - okres).
Při LISTOVÁNÍ OPERÁTEM je taktéž hlavní vyhledávací panel aplikace vždy nedostupný (skrytý) = k vyhledávání v operátech slouží samostatné okno v menu. Stejně tak je v tomto prostředí logicky nedostupné ouško pro statistiky a uložení výběru.

V režimu LISTOVÁNÍ OPERÁTEM rozlišujeme dvě úrovně záznamů:
1. LOKALITU: tedy konkrétní místo (různého typu, logicky řazeného v hierarchické struktuře: okres - obec - část obce - ulice - dům - byt) v konkrétním čase (rok provedení sčítání)
2. OBJEKT SČÍTÁNÍ: tedy vlastní sčítací archy existující pro dané místo

Jak LOKALITA, tak OBJEKT SČÍTÁNÍ jsou vždy zobrazovány v podobě kompletního záznamu.
Navigátor OBSAH SČÍTÁNÍ tvoří hierarchická struktura jednotlivých lokalit daného okresu. Při procházení záznamů za jeho pomocí se tedy vždy zobrazí kompletní záznam zvolené lokality. Tento záznam pak ve své spodní části obsahuje tabulku s řádkovým výpisem všech nejblíže podřízených OBJEKTŮ SČÍTÁNÍ a dalších LOKALIT. Teprve proklikem na zvolený OBJEKT SČÍTÁNÍ je zobrazen záznam konkrétních sčítacích archů s veškerými dostupnými detailními informacemi.
Zároveň platí, že každý kompletní záznam LOKALITY obsahuje vždy všechny digitalizované přílohy celé jeho úrovně - tedy včetně všech podřízených lokalit a objektů sčítání!


Příklad:
Pokud bychom chtěli dojít prostřednictvím navigátoru OBSAH SČÍTÁNÍ k záznamu konkrétních sčítacích archů (OBJEKT SČÍTÁNÍ) z úvodního obrázku kapitoly (označeného číslem 1 ve žlutém kruhu) = mohli bychom postupovat následovně:
Obrázek č.3 = Postavíme se na lokalitu "Dům čp. 117": zobrazí se nám kompletní záznam této lokality a ve spodní části vidíme v tabulce všechny další, podřízené objekty sčítání a lokality. Na lokalitu "Byt č.2" se můžeme nyní prokliknout buď přímo z této tabulky, nebo opět v rozbalené struktuře navigátoru OBSAH SČÍTÁNÍ.
Obrázek č.2 = Stojíme na záznamu lokality "Byt č.2" v "Domu čp. 117": ve spodní části vidíme již jen jeden záznam - a sice již konkrétní OBJEKT SČÍTÁNÍ. Kliknutím na něj se nám zobrazí kompletní záznam vlastních sčítacích archů - tedy právě zobrazený na obrázku č.1 v úvodu kapitoly.


Jiné dvě ukázky zobrazení kompletních záznamů LOKALIT různých úrovní a typů:


Příklad LISTOVÁNÍ OPERÁTEM v režimu zobrazení seznam:
Po přepnutí do režimu seznam (prostřednictvím příslušné ikony), se nám zobrazí řádkový výpis lokalit a objektů sčítání, který odráží aktuální pozici v navigátoru OBSAH SČÍTÁNÍ a je rozvitější podobou jeho hierarchické struktury.
● aktuálně zvolená lokalita v navigátoru je zde vždy celá podbarvená žlutě, včetně všech svých podřízených lokalit a objektů sčítání
● zpět do režimu zobrazení kompletní záznam je možno se prokliknout přes kterýkoliv řádek
● i zde je možno kdykoliv přejít k zobrazení digitalizovaných příloh v plné kvalitě (vždy všech dané úrovně): kliknutím na příslušnou ikonu se aktivuje Prohlížecí modul (Zoomify)


V průběhu LISTOVÁNÍ OPERÁTEM je možné kdykoliv zvolit prohlížení operátů z JINÉHO OKRESU, prostřednictvím odkazu VŠECHNY OKRESY (kořenová položka v navigátoru Obsahu sčítání).


Popis jednotlivých ovládacích prvků pro HLEDÁNÍ V OPERÁTECH a nastavení jeho voleb:


Ukázka listování v jednotlivých LOKALITÁCH za pomocí navigátoru OBSAH SČÍTÁNÍ:
(Pro přehrání animace ve formátu GIF klikněte na obrázek...)


Upozornění:
NE VŠECHNY záznamy sčítacích operátů ZA v Opavě jsou zpracovány a zařazeny až na nejnižší úroveň lokalit (tzn. dům, či byt). Mnoho lokalit končí na úrovni sérií čísel popisných. Pokud tedy neuspějete s vyhledáváním konkrétního čísla popisného v okně pro vyhledávání v operátech, zkuste zapátrat o úroveň výše - na úrovni obec / část obce a projít digitalizované přílohy příslušné série čp.
Totéž platí i u jmen sčítaných osob. Tato metadata dosud NEJSOU vytěžena ze všech sčítacích operátů!
Aktuální soupis lokalit, u kterých jsou vytěžené informace typu sčítané osoby a čp. naleznete ZDE (aktualizováno 5. 9. 2017)!
Při hledání ve Sčítacích operátech je třeba mít všechny tyto skutečnosti na zřeteli!


6.PROHLÍŽECÍ MODUL (Zoomify)


PROHLÍŽECÍ MODUL je speciálním režimem pro práci s veškerými skeny. Je dostupný při jakémkoliv prokliku na digitalizované přílohy záznamů, jež jsou ve formátu JPG. Tento modul je postaven na technologii Zoomify a zobrazuje se vždy v novém okně (záložce) webového prohlížeče.
V tomto prostředí je možné listovat mezi náhledy jednotlivých obrázků (pokud je jich k danému záznamu připojeno více...), plynule zvětšovat / zmenšovat zobrazení snímku až na detaily, pohybovat se libovolně po celé jeho ploše, popřípadě si zafixovat míru zvětšení pro komfortní prohlížení např. jednotlivých stránek matrik, pozemkových knih, kronik apod.
Pouze v PROHLÍŽECÍM MODULU je rovněž možné získat PŘÍMÝ ODKAZ NA SKEN (Permalink), případně si zvolený snímek také ULOŽIT (pokud je to u dané archiválie umožněno).Další příklady zobrazení digitalizovaných příloh v PROHLÍŽECÍM MODULU:
Obrázek 1: Přímý odkaz na sken (Permalink) = https://digi.archives.cz/da/permalink?xid=59928CB47EF111E1A3C4F04DA234000E&scan=0730ec9ce8814ca186100e3dd5c63b44
Obrázek 2: Přímý odkaz na sken (Permalink) = https://digi.archives.cz/da/permalink?xid=3E223D08DCD511E39D84AF123CA6C6DB&scan=c97bce1734ce46a8b1a133b04c6762ac


PROHLÍŽECÍ MODUL poskytuje rovněž dvě zásadní funkce: ULOŽENÍ SKENU a PŘÍMÝ ODKAZ NA SKEN:

Obrázek 1: Příklad ULOŽENÍ SKENU = Tlačítko ULOŽIT je v prohlížecím modulu dostupné pouze tehdy, pokud je možné dotyčný materiál stahovat s ohledem na autorský zákon a jiná omezení dané archiválie! Skeny lze stahovat pouze JEDNOTLIVĚ, nikoliv po sadách.
Obrázek 2: Příklad uložení PŘÍMÉHO ODKAZU NA SKEN = Tlačítko PŘÍMÝ ODKAZ NA SKEN je v prohlížecím modulu dostupné VŽDY a umožňuje tak kdykoliv získat trvale platný odkaz (Permalink) na jakýkoliv prohlížený snímek.


up

ZÁPATÍ APLIKACE

up

VIDEOUKÁZKY

  Pro komfortní prohlížení videoukázek použijte ikonu sloužící k roztažení obrazu přes celou plochu monitoru.


Základní seznámení s ovládáním a funkcemi DA
Délka: 21:33; mluvený komentář; bez hudebního doprovodu
Úvod do vyhledávání MATRIK
Délka: 12:50; strojově čtený komentář; bez hudebního doprovodu
Úvod do vyhledávání SČÍTACÍCH OPERÁTŮ
Délka: 8:31; strojově čtený komentář; s hudebním doprovodem


up

OTÁZKY a ODPOVĚDI

Otázka: Jak si mám uložit odkaz na nalezený záznam? A musím to dělat pro každý záznam zvlášť?
Odpověď: Vždy hledejte níže uvedenou ikonu! Obsahuje ji každý záznam v Digitálním archivu a jedině po kliknutí na ní získáte PŘÍMÝ ODKAZ na zvolený záznam (tzv. Permalink)! PŘÍMÝ ODKAZ na sken pak získáte v PROHLÍŽECÍM MODULU rovněž pouze kliknutím na příslušné tlačítko, které tuto ikonu obsahuje!
Nikdy nekopírujte prostou URL adresu z webového prohlížeče! Takovýto odkaz vám nebude nikdy fungovat!
Pro komfortní uložení více odkazů najednou můžete využít funkce ODESLAT ODKAZY v záložce KOŠÍK: jednotlivé záznamy si postupně vkládejte do košíku a na závěr si obsah košíku nechte odeslat na vlastní mailovou adresu. Získáte tak přehledný soupis vámi vybraných záznamů, včetně základní identifikace, stručného popisu a - PŘÍMÝCH ODKAZŮ na jednotlivé záznamy!


Otázka: Jak si rezervovat archiválie pro studium v badatelně?
Odpověď: Vybrané záznamy archiválií si postupně vložte do KOŠÍKU a na závěr zde klikněte na tlačítko ODESLAT ŽÁDOST O REZERVACI. Postupujte přitom podle pokynů uvedených v záložce KOŠÍK, popř. v příslušné sekci této nápovědy.


Otázka: Proč si některé z vybraných archiválií nemohu rezervovat pro studium v badatelně?
Odpověď: Pokud Vámi vybraný záznam OBSAHUJE digitalizovanou přílohu = znamená to, že pro danou archiválii JE k dispozici studijní, digitalizovaná kopie a v souladu s archivním zákonem č. 499/2004 Sb. tedy NELZE předložit originál této archiválie ke studiu.
Tyto záznamy jsou v KOŠÍKU označeny níže uvedenou ikonou:


Otázka: Co znamená hlášení "Platnost stránky vypršela" a proč se mi zobrazuje?
Odpověď: Pokud s Digitálním archivem přestanete pracovat a po dobu delší než 15 minut v něm neprovedete žádnou akci (kliknutí myší, stisknutí klávesnice) = systém ukončí vaše sezení a před další prací vás vyzve k potvrzení tlačítka "Pokračovat v práci s aplikací". Toto omezení je nastaveno pro udržení dostatečné kapacity prostředků aplikace - tak, aby byl zajištěn její plynulý provoz, s ohledem na značný objem dat v Digitálním archivu a jeho vytíženost počtem aktivních uživatelů.


Otázka: Proč si nemohu některé skeny stáhnout do svého počítače?
Odpověď: Některé archiválie (a následně i jejich digitalizáty) jsou zatíženy autorským zákonem nebo jiným právním omezením. V takovém případě pak Zemský archiv v Opavě NENÍ OPRÁVNĚN umožnit veřejnosti jejich volné stažení.


Otázka: Proč nelze stahovat více skenů najednou? Proč si nemohu stáhnout např. celou matriku?
Odpověď: Současný stav aplikace a naše hardwarové prostředky tuto možnost prozatím neumožňují. Digitální archiv ZA v Opavě však nadále prochází plynulým vývojem a v budoucnu uvažujeme mimo jiné doplnit celý portál o možnost dobrovolné registrace uživatelů s bonusem rozšířených funkcí. Stahování kompletních sad skenů by pak mohlo být jednou z nich...


Otázka: Našel/Našla jsem chybu v záznamech! Některá data jsou špatně uvedena. Koho o tom mám informovat a kam poslat zprávu?
Odpověď: S ohledem na celkové množství dat v Digitálním archivu je pochopitelné a možné, že na nějakou chybu v metadatech záznamů narazíte. Za jakékoliv věcné upozornění na takovéto chyby jsme svým badatelům velmi vděčni a vždy se snažíme čím jak nejrychleji zjednat nápravu.
Nejprve se prosím podívejte do záhlaví záznamů a zjistěte tak, ze kterého konkrétního archivu chybný záznam pochází. Na webových stránkách Zemského archivu v Opavě: www.archives.cz pak vyhledejte sekci KONTAKTY příslušného archivu a informaci o chybě (pokud možno doplněnou o PŘÍMÝ ODKAZ NA ZÁZNAM) prosím zašlete i se stručným popisem na adresu badatelny nebo podatelny tohoto archivu.


Otázka: Jak stará jsou data, která Digitální archiv nabízí a kdy proběhla poslední aktualizace?
Odpověď: Digitální archiv ZA v Opavě je aktualizován pravidelně 1 x týdně, vždy v pondělí, v ranních hodinách. Informaci o přesném datu a čase poslední aktualizace najdete v ZÁPATÍ aplikace.
Informace o poslední aktualizaci každého jednotlivého záznam je dostupná vždy v režimu zobrazení KOMPLETNÍ ZÁZNAM, v poli s názvem "Datum aktualizace".


Otázka: Aplikace nefunguje správně - objevil(a) jsem chybu v systému: co mám udělat, kam se mohu obrátit?
Odpověď: Nejprve si prosím ověřte zda s Digitálním archivem pracujete v některém z podporovaných webových prohlížečů: Firefox nebo Chrome. Pokud tomu tak není - zkuste prosím pro svou práci použít některý z uvedených prohlížečů.
Pro odstranění nestandardního chování aplikace (zejména po velmi častém používání) může někdy pomoci jednoduché restartování webového prohlížeče, promazání jeho paměti (cache, cookies, historie prohlížení...), popř. i vymazání veškerého nastavení aplikace Digitální archiv stisknutím příslušného tlačítka vedle hlavního vyhledávacího okna.
Pokud přesto chyba přetrvává - budeme rádi, pokud nás o ní budete čím jak nejdříve informovat! Její stručný popis (v případě potřeby doplněný i o PŘÍMÉ ODKAZY na záznam nebo sken; popřípadě searchlink ULOŽENÉHO VÝBĚRU) nám prosím zašlete na adresu Technické podpory, kterou vždy naleznete v ZÁPATÍ aplikace.
Na totožnou adresu nám můžete rovněž zasílat veškeré připomínky, náměty a doporučení k aplikaci.

up